Начало Търговски обекти Услуги • Общинска банка АД
Общинска банка АД е учредена през месец април 1996 г. като универсална търговска банка.
Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите,
с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.
Финансов център “КАТ”-София към Общинска банка АД е открит на 27.12.2007 г. предлага следните банкови продукти и услуги за физически лица и корпоративни клиенти

Срочни влогове

 • в национална и в чуждестранна валута
 • стандартни срокове и стандартни лихвени нива
 • богата гама от специални продукти
 • възможност за договаряне на индивидуални срокове и лихви

Безсрочни влогове и
Разплащателни сметки

 • разплащателни, спестовни, набирателни, ликвидационни
 • детски влогове
 • влогове под условие

СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ

 • с благотворителна цел
 • за покупко-продажба на недвижими имоти
 • на лица, упражняващи свободни професии

РАЗПЛАЩАНИЯ
В ЛЕВОВЕ

 • обикновени – през БИСЕРА
 • бързи – през РИНГС
 • групови плащания
 • периодични плащания

ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ

 • покупко-продажба на валута
 • валутни разплащания

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

 • актуална информация и възможност за транзакции от всяка точка на света

ЕЛЕКТРОННИ БАНКОВИ КАРТИ

 • дебитни карти „Cirrus/Maestro”
 • кредитни карти „Mastercard”
 • револвираща кредитна карта “Енерджи кард”

КРЕДИТИРАНЕ

 • кредити за юридически лица, сключени при условията на индивидуално договаряне
 • програма за кредитиране на МСП
 • инвестиционни кредити
 • кредити за оборотни средства
 • кредити по оперативни програми
 • кредити за физически лица:
 • кредити за текущо потребление
 • кредити за строеж и покупка на жилища
 • овърдрафт по картови сметки

ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ

 • банкови гаранции
 • акредитиви
 • инкаса
 • поименни чекове

КОЛЕКЦИИ

 • възпоменателни монети
 • инвестиционно злато
 • други ценности

ПОС-ТЕРМИНАЛ

 • теглене на суми в брой от дебитни и кредитни карти

Финансов център “КАТ” извършва и банково обслужване на разпоредители с бюджетни средства.

Общинска банка АД има кореспондентски отношения с над 250 банки от цял свят и изградена мрежа от 56 финансови центрове и 43 изнесени работни места в 25 области и 52 населени места в страната.

Общинска банка АД

Търговски обект No 6
Банков клон
Телефон:
02/9799476
02/9799477
Работно време:
Понеделник – Петък
08:30ч. – 17:15ч.

e-mail:

www.municipalbank.bg

Начини на плащане

Търговски обекти