Енергийна ефективност

Начало За нас • Енергийна ефективност

В контекста на световните тенденции за понижаване потреблението на енергия в проекта са заложени редица технологии за енергоефективност.

СИСТЕМА ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

 • Децентрализирана вентилация и климатизация с пресен въздух от фасадата
 • Използване инертната маса на бетоновите плочи
 • БМС централизирано управление на слънцезащитата за постигане на максимален ефект
 • Контрол за управление и мерене на всички инсталации

СТЪКЛЕНИ ФАСАДИ

 • Последно поколение дабъл скин фасада специално проектирана за Софарма Бизнес Тауърс от Koster Lichtplanung, Германия и Reynaers, Белгия.
 • Отваряемост за естествена вентилация
 • Прозрачни стъкла, максимално използване на нефилтрираната дневна светлина.
 • Развита система за слънцезащита, която намалява максимално соларния фактор R през лятото и го използва през зимата.
 • Топла фасада, задържа максимално вътрешната енергия на сградата.
 • Усещане за простор, стъкло по цялата периферия.
 • Максималното остъкляване води до общо намаляване на времето за изкуствено осветление.

ЗЕЛЕН ПОКРИВ

 • Зеленият покрив играе ролята на филтър. Понижава температурата през лятото и повишава топлоизолационните качества през зимата. Оттук се намаляват енергийните разходи на сградата, а оттам и емисиите на Въглеродния двуокис.
 • Плътните покривни повърхности поглъщат слънчевата енергия и я излъчват в атмосферата.
 • Озеленените покриви задържат дъждовната вода в растителния и дренажен слой, като в последствие тя се изпарява. По този начин се намалява количеството замърсени води от дъждовната канализация.
 • Озеленените покриви увеличават биоразнообразието в градската среда.
 • Спомагат за свързването на прашните частици във въздуха.
 • Играят ролята на звукова бариера.

Търговски обекти